முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

டிசம்பர், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

CINEMATIC LIGHTING WORKSHOP Dec 21st 2019 For Photography & Cinematography

CINEMATIC LIGHTING WORKSHOP Dec 21st 2019 For Photography & Cinematography 21.12.19 - Saturday - Chennai  9.30AM - 5.30PM WHAT WILL BE COVERED ON THE DAY? : Introduction to the Workshop; understanding lights and accessories. Know what particular lighting equipment to be used to do so. Essential lighting techniques: Learn how to illuminate a subject/scene by using external light sources. How do we know when a picture is exposed correctly? Understanding the greyscale. Lighting Level. What lighting level should we start with? Subjective lighting:  Let go of some of the rules of traditional lighting. Learn simple 3 point lighting. Know the difference between Hard Sources and Soft Sources of light. What are the differences and how do we use them. Colour Temperature.  Understanding Kelvin.  Using color. What are the problems of using gels. Learning to control and manipulate light with Limited setups:  how we can repr