முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

நவம்பர், 2010 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

Rigs - இயக்கத்திலிருப்பவற்றைப் படம் பிடிக்கப் பயன்படும் கருவிகள்

திரைப்பட உருவாக்கத்தின் போது பல கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒளிப்பதிவைச் சார்ந்த முக்கியமான கருவிகளான கேமரா, விளக்குகள் போன்றவற்றை நாம் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். குறிப்பாக ஒளிப்பதிவில் கேமராவை நகர்த்துவதற்கான அல்லது நகரும் 'subject'-ஐப் படம் பிடிப்பதற்கு என சிலக் கருவிகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது. அக்கருவிகளை 'Rigs' என்ற பொதுப்பெயரால் அழைக்கிறார்கள். எனினும் ஒவ்வொரு கருவிக்கும் தனித்தனிப் பெயர்கள், அதன் செயல்பாடுகளைக் கொண்டு ‘காரணப்பெயராக’ இருக்கிறது. அதில் சில கருவிகளைப் பற்றி ஒரு அறிமுகம் இங்கே.