முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

'ஃபில்டர்ஸ்' (Filters):

'ஃபில்டர்கள்' (Filters) அதன் வழியே ஊடுருவிச்செல்லும் ஒளியின் தன்மையை மாற்றப் பயன்படுகின்றன. அதன் வழியே ஊடுருவிச் செல்லும் ஒளியிலிருந்து தன் வண்ணத்தை அனுமதித்து, பிற வண்ணங்களைத் தடுக்கிறது. ஒளியின் வண்ணத்தை நிர்ணயிக்கும் வெப்ப அளவை (color Temperature) மாற்ற உதவுகிறது, இதைப்போன்ற பல்வேறு பயன்பாட்டுகளுக்காக பல்வேறு விதமான ஃபில்டர்கள் பயன்படுகின்றன. இவற்றை லென்ஸின் முன்பாகவோ, விளக்கின் முன்பாகவோ அல்லது ஜன்னலிலோ, கதவிலோ பொருத்திப் பயன்படுத்தி ஒளியை நமக்குத் தேவையானபடி மாற்றிக் கொள்கிறோம்.

'ஃபில்டர்கள்'  தூய்மையான கண்ணாடியால் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அல்லது 'ஜெல்ஸ்' (Gels) என்றழைக்கப்படும் 'பாலிஸ்ட்டர்’ அல்லது  'பிளாஸ்டிக்’-ஐப் பயன்படுத்தி, அதில் தேவையான 'ஜெலட்டின்' கண்ணாடிகளை இணைத்தும் தயாரிக்கப்படுகின்றன.


'ஃபில்டர் ஃபேக்டர்' (Filter Factor):

'ஃபில்டர்கள்' (Filters) மூலம் உட்செல்லும் ஒளியில் குறிப்பிட்ட அளவு ஒளியை 'ஃபில்டர்கள்' உறிஞ்சிக் கொள்கின்றன (Light Absorption). அதாவது நம் வீடுகளில் திறந்திருக்கும் ஜன்னலை விட மூடப்பட்ட கண்ணாடி ஜன்னல் வழியே வரும் ஒளியின் அளவு குறைந்து விடுவதுப் போல. ஒரு பொருளின் வழியாக ஊடுருவும் ஒளியானது அப்பொருளால் கொஞ்சம் உறிஞ்சிக்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம்தானே.!

அதனால் நாம் ஒளிப்பதிவு செய்யும் போது உறிஞ்சிக்கொள்ளப்படுகின்ற ஒளியின் அளவைப்பொறுத்து 'எக்ஸ்போஷர்' (Exposure) அளவை அதிகரிக்க வேண்டியதாகிறது. ஏனெனில் அப்போதுதான் ஒளியமைப்பில் உள்ள ஒளியின் அளவோடு ஃபில்டரால் உறிஞ்சப்பட்ட ஒளியின் குறைவை நேர்செய்ய முடியும். உறிஞ்சிக்கொள்ளப்படும் ஒளியின் அளவையும் அதன் பொருட்டு அதிகரிக்கும் எக்ஸ்போஷர்-ஐயும் முறையே 'ஃபில்டர் ஃபேக்டர்' மற்றும் 'எக்ஸ்போஷர் காம்பன்ஷேன்’ (Exposure compensation) என்கிறோம்.'ஃபில்டரின்' வகைகளும் பயன்பாடுகளும்:

'அல்ட்ரா வயலட் ஃபில்டர்' (Ultra Violet Filter (UV) - புற ஊதா): இயற்கைக் காட்சிகளை, குறிப்பாக சமவெளிகளை ஒளிப்பதிவு செய்யும் போது 'அல்ட்ரா வயலட் ஃபில்டர்'களை உபயோகிப்பதன் மூலம் தேவையில்லாத புற ஊதாக் கதிர்கள் படச்சுருளில் பதிந்து காட்சியின் தரத்தைக் கெடுக்காமல் தடுக்கலாம். மேலும் லென்ஸின் முன் பொருத்துவதன் மூலம் லென்ஸில் கீறல் விழாமல் தடுக்க முடியும். HMI மற்றும் சில 'ஃபுளோரசன்ட்' (Flourescent) விளக்குகளில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவ்விளக்கிலிருந்து வரும் தேவையற்ற புறஊதாக் கதிர்களைத் தடுக்க முடியும்.

'போலரைஸிங் ஃபில்டர்' (Polarizing Filter): கண்ணாடி, தண்ணீர் போன்ற பிரதிபலிக்கும் தன்மைகொண்ட பொருள்களிலிருந்து பிரதிபலிக்கும் காட்சிகளைத் தடுக்கப் பயன்படுகின்றன இவ்வகையான ஃபில்டர்கள். ஒளியானது பிரதிபலித்து பல திசைகளில் பரவும் தன்மை கொண்டது. 'போலரைஸிங் ஃபில்டர்' ஒளியின் இத்தன்மையைத் தடுத்து ஒரே திசையில் செல்ல வைக்கும். வண்ணங்களின் அளவை அதிகரிக்கவும் நீல வானத்திலிருக்கும் (Blue Sky) நீல வண்ணத்தைக் கூட்டவும் பயன்படுகிறது.

'நியுட்ரல் டென்சிட்டி ஃபில்டர்' (Neutral Density - ND): தன்னுள் செல்லும் ஒளியின் அளவை மட்டும் குறைத்து, ஒளியின் மற்ற எந்தத் தன்மையையும் மாற்றாத ஃபில்டர் ஆகையால், இதனை 'நியுட்ரல் டென்சிட்டி ஃபில்டர்' என அழைக்கிறோம். அதாவது லென்ஸின் வழி ஊடுருவிச் செல்லும் ஒளியின் அளவை குறைக்க இவ்வகை ஃபில்டர்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். லென்ஸில் அதிகமான 'அப்பெர்ச்சரை' (aperture)-ஐ  உபயோகிக்க 'நியுட்ரல் டென்சிட்டி ஃபில்டர்' பயன்படுகிறது. குறிப்பாக பகல் நேரங்களில் ஒளிப்பதிவு செய்யும் போது அதிகமான ஒளி இருந்தாலோ, வேகமான படச்சுருள் (Fast Film) பயன்படுத்தும் சமயங்களிலோ இது அதிகமாக பயன்படுகிறது.

'கிராஜுயேட்டட் ஃபில்டர்' (Graduated Filter): தூய்மையான கண்ணாடியில் ஒரு பகுதி மட்டும் அதாவது மேலிருந்து கீழ் நோக்கிக் குறைந்து வரும் வகையில் (Gradient) வண்ணமோ, நியுட்ரல் டென்சிட்டி ஃபில்டரோ அமைக்கப்பட்டிருக்கும். பிம்பத்தில் ஒரு பகுதிலிருக்கும் ஒளியைக் குறைத்தோ அல்லது வண்ணத்தைக் கூட்டியோ, குறிப்பாக வானத்தை ஒளிப்பதிவு செய்யும்போது காட்சியின் அழகை கூட்ட பயன்படுகிறது. இது 'கிராட் ஃபில்டர்'(Grad Filter) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

'கலர் டெம்ப்பரேச்சர் ஃபில்டர்ஸ்' (Color Temperature Filters): இவை ஒளியின் வண்ணத்தைக்கொடுக்கும் வெப்ப அளவை (Color Temperature) மாற்றக்கூடிய தன்மை கொண்டவை. அதாவது 5500K ஒளியை 3200K ஒளியாகவோ, அல்லது எதிர்மறையாகவோ (from 3200k- 5500K)  மாற்றக்கூடிய தன்மை கொண்டவை இவை. இதன் முலம் 'டே ஃபிலிமை' (Day Film) 'டங்ஸ்டன் லைட்டில்' (Tungsten Light) உபயோகப்படுத்த முடிவது போல, 'டங்ஸ்டன் ஃபிலிமை', 'டே லைட்டில்' உபயோகிக்கவும் முடியும். விளக்குகளை மாற்றி உபயோகிக்கவும் முடியும்.

மேற்குறிப்பிட்ட வகைகளைத் தவிர மேலும் பலவகையான ஃபில்டர்களும் பயன்பாட்டில் உள்ளன. சில உதாரணங்களைப் பார்ப்பதானால், 'லோ கான்ட்ரஸ்ட் ஃபில்டர்' (low-Contrast Filters) காட்சியின் வெளிச்சம் மற்றும் நிழலுக்கான விகிதத்தை (Contrast) குறைக்கவும், 'டிஃபுஷன் ஃபில்டர்' (Diffusion Filter) காட்சிப் பதிவில் தேவையான அளவு துல்லியத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் காட்சிக்கு அழகூட்டவும்,  'என்ஹன்ஸர் ஃபில்டர்' (Enhancer Filter)- வண்ணத்தை மேம்படுத்தவும் பயன்படுகின்றன. 'ஃபாக் ஃபில்டர்' (Fog Filter), 'ஹாஸ் ஃபில்டர்' (Haze Filter) போன்றவை காட்சியமைப்பை அழகூட்டப் பயன்படுகின்றன.அதிகமாகப் பயன்படும் ஃபில்டர்கள்:

#85 - 'டங்ஸ்டன் ஃபிலிமை' (Tungsten Film), 'டே லைட்டில்' (Day Light) உபயோகிக்கப் பயன்படுகிறது.

#80A - 'டே ஃபிலிமை', 'டங்ஸ்டன் லைட்டில்' உபயோகிக்கப் பயன்படுகிறது.

'கலர் கரெக்ஷன் ஃபில்டர்' (Color correction Filters): ஒளியின் வண்ணங்களை மாற்ற உபயோகிக்கப்படுகிறது. தன்னுள் செல்லும் ஒளியில் தன் வண்ணத்தை மட்டும் அனுமதித்து மற்ற ஒளிகளைத் தடுப்பதன் மூலம் ஒளியின் வண்ணத்தை மாற்றுகின்றன.

கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

துப்பு கெட்டவர்கள் நாங்கள்..!

(இது வழக்கமான பதிவு அல்ல. சினிமாவைப்பற்றிய, தொழில்நுட்பம் பற்றிய கட்டுரை அல்ல இது. என் டைரியில் எனக்கு நானே எழுதிக்கொள்வதைப்போன்றது. இன்று இணையத்தின் சாத்தியத்தில் பொதுவெளியில் வைக்க முடிந்ததனால், இங்கே பதிவேற்றுகிறேன். உங்கள் நேரத்தைச் செலவழித்து படிக்க வேண்டிய அவசியமற்றது. ஓய்வாக இருப்பின், ஒரு சினிமாக்காரனின் சுய புலம்பலைப் படிக்க ஆர்வம் இருப்பின் தொடருங்கள்..) கடந்த ஒரு மாதத்திற்குள் இரண்டு முறை என் கிராமத்திற்கு சென்று வரும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. இரண்டு பயணத்திற்கும் வெவ்வேறு காரணங்கள் என்றாலும் இவ்விரண்டு பயணமும் ஒரே வித அனுபவத்தையே கொடுத்தன. இதை அனுபவம் என்று சொல்லுவதை விட, ஒருவித மன அயர்ச்சி என்று சொல்வது இன்னும் பொருத்தமாக இருக்கும். இரண்டு பயணங்களிலுமே என் பால்யகால நண்பர்களில் சிலரைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. பதினேழு பதினெட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்களில் சிலரைச் சந்தித்தேன். பிளஸ் டூ படித்துவிட்டு, கல்லூரி படிப்புக்கு பெங்களூர் போனவன். அங்கே ஏழுவருடம், பின் சென்னையில் பத்துவருடம் என என் கிராமத்தையும் நண்பர்களையும் பிரிந்து ரொம்ப நாட்கள் ஆகிவிட்டது. இடையில் அவ

'பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்' - Film to Digital

‘பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்’ தமிழர்களின் முதுமொழிகளில் ஒன்று. காலத்தே உதவாத, பயன்படாத, மேம்படுத்திக் கொள்ளாத, வளர்ச்சிப் பாதையில் நடைபோடாத எதையும் தவிர்த்து, காலத்தே மேம்படுத்திக் கொண்டு, வளர்ச்சிப் பாதையில் நடைபோடும் பழையதோடு புதியவற்றையும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் இம்முதுமொழியை நினைவில் கொள்ளும் நேரமிது. பொங்கல் பண்டிகையின் முதல் நாளான ‘போகி’-இல் நாம் அதைத்தான் செய்ய முற்படுகிறோம். துரதிருஷ்டவசமாக அது ‘வெறும் பொருட்களை எரிப்பதோடு’ மட்டும் நின்றுவிடுகிறது. எண்ணத்தில், செயலில், நடத்தையில், வாழ்வில் அதைச் செய்ய வேண்டும் என்பதும் அம்முதுமொழி உணர்த்தும் செய்தி என்பதை பெரும்பாலும் நாம் சவுகரியமாக மறந்துவிடுகிறோம். சரி நான் பேச வந்தது அதைப்பற்றியல்ல. நம் தொழிலிலும் இம்முதுமொழி நடைமுறையில் இருக்கிறது என்பதும், அதன் பொருட்டு மனம் மகிழவும் துயரம் கொள்ளவும் காரணங்கள் இருப்பதை பகிர்த்துக் கொள்ளவே இக்கட்டுரை. மகிழவும் துயருறவும் எப்படி ஒன்றே காரணமாக இருக்கமுடியும்?!. வாழ்வின் விசித்திரங்களில் ஒன்று இது. புதிய உயிரின் ஜனனம், புகுந்த வீடு போகும் மகள், படிப்புக்கோ,

ஒளிப்பதிவுப் பயிற்சிப்பட்டறை - கோயம்புத்தூர் : நன்றி

இரண்டு நாட்கள் நடந்த ஒளிப்பதிவுப் பயிற்சிப்பட்டறை இனிதே நிறைவுற்றது. கல்லூரி விடுமுறை, கோடை விடுமுறை, தேர்தல் நேரம், முகூர்த்த நாள் போன்ற பல காரணங்களால், ஆர்வம் தெரிவித்த பலரால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஆயினும் இது மிக சுவாரசியமான ஒரு பயிற்சிப்பட்டறையாகத்தான் இருந்தது. வழக்கம் போல, பல்துறையிலிருந்தும் பலர் வந்திருந்தார்கள். மாணவர்கள், உதவி இயக்குநர்கள், புகைப்படக்காரர்கள், ஐடி துறை, உதவி ஒளிப்பதிவாளர்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டார்கள். எல்லோருக்கும் ஒளிப்பதிவு குறித்து மிகுந்த ஆர்வம் இருக்கிறது.  முதல் நாள், தொழில்நுட்பத்தையும், விதிகளையும் தியரி வகுப்பைப்போல சொல்லிக்கொடுத்தோம். இரண்டாம் நாள், ஒளியமைப்பு பற்றிய தியரியை அறிமுகப்படுத்திவிட்டு பின்பு பிராக்டிகல் வகுப்பாக நடத்தினோம்.  கடந்த முறை சென்னையில் நடத்திய பயிற்சிப்பட்டறையில், புகைப்படத்துறையில் ஆரம்பித்து, ஒளிப்பதிவு துறைக்கு வந்தோம். ஒரு புகைப்படக்கேமரா எப்படி இயங்குகிறது என்பதில் இருந்து இன்றைய நவீன திரைப்பட டிஜிட்டல் கேமரா எப்படி இயங்குகிறது என்பது வரை சொல்லிக்கொடுத்தோம். ஆனால், அதில் கலந்துக்கொண்டவர்கள் பெரும்பால