முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

லென்ஸ் (Lens):
லென்ஸின் தேவை என்ன?
கேமராவிலிருந்து லென்ஸை எடுத்து விட்டு, ஒரு கறுப்பு அட்டையில் துளையிட்டு அதை 'லென்ஸ் மவுட்ன்டில்' (Lens Mount) சுற்றி ஒட்டிவிடுங்கள். துளையின் வழியாக மட்டும்தான் ஒளி உட்செல்ல வேண்டும். அதாவது ஒரு 'பின் ஹோல் கேமரா' (Pinhole Camera) மாதிரியான அமைப்பை உருவாக்கி, படம் எடுத்துப்பாருங்கள். படம் வரும். தலைகீழாக இருக்கும். அதிக 'எக்ஸ்போஷர்' (Exposure) தேவைப்படும். நாம் லென்ஸைப்பற்றி முதலில் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது என்ன? லென்ஸ் பிம்பத்தைத் தலைகீழாகத் திருப்பிப் பதிவுசெய்யும். லென்ஸ் குறைந்த வெளிச்சத்தையும் ஒன்று குவித்து கேமாராவுக்குள் அனுப்பும். இதனால் குறைந்த வெளிச்சத்திலும் படமெடுப்பது சுலபம். மேலும் பிம்பம் தெளிவாக இருக்கும். 'பின் ஹோல் கேமரா' அப்படியல்ல.  குறைந்த வெளிச்சத்தில் படமெடுப்பது கொஞ்சம் சிரமம்.

கிடைக்கும் ஒளியை ஒழுங்கமைத்து, ஒன்று குவித்து தெளிவான பிம்பத்தை பதிவுசெய்ய உதவுவதே லென்சின் வேலை என்பது இப்போது புரிந்திருக்கும்.


பொருளிலிருந்து பிரதிபலிக்கப்படும் ஒளியானது தெளிவாக, துல்லியமாக 'ஃபிலிம் கேட்' (film Gate)-இன் வழியே படச்சுருளின் மீது சரியாக விழச்செய்ய 'லென்ஸ்' (Lens) என்னும் அமைப்பு  பயன்படுகிறது.

ஒரு லென்ஸின் வழியாக அதிகபட்ச ஒளி உட்செல்வது என்பது அதன் சுற்றளவு(Diameter) மற்றும் 'ஃபோகல் லெந்த்' (Focal Length) ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.

ஃபோக்கல் லெந்த் (Focal Length):
'ஃபோகல் லெந்த்' (Focal Length) என்பது லென்ஸ் 'infinity'-இல் 'ஃபோகஸ்' செய்யப்பட்டிருக்கும்போது லென்ஸின் குவி மையத்திற்கும் (Optical Center of the Lens) 'பிம்பம் பதியப்படும் தளத்திற்கும்' (Film Plane) இடைப்பட்ட தூரத்தைக் குறிப்பது. இந்த 'ஃபோக்கல் லெந்த்'-ஐக் கொண்டே லென்ஸை வகைப் பிரிக்கிறார்கள்.
நார்மல் லென்ஸ் (Normal Lens): 50mm
சாதாரணமாக மனிதக் கண்களால் பார்க்கப்படும் பார்வைக் கோணமும் 50mm லென்ஸினால் பார்க்கப்படும் கோணமும் கிட்டதட்ட ஒத்துப்போவதால் இது நார்மல் லென்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. (50mm லென்ஸில், லென்ஸின் குவி மையத்திற்கும் (Optical Center of the Lens) 'பிம்பம் பதியப்படும் தளத்திற்கும்' (Film Plane) இடைப்பட்ட தூரம் 50mm -ஆக இருக்கும்)


வைடு ஆங்கிள் லென்ஸ் (Wide Angle Lens):
50mm லென்ஸினால் பார்க்கப்படும் கோணத்தைவிட அதிகப்படியான கோணத்தில் பார்க்கப் பயன்படும் லென்ஸ்கள் வைடு ஆங்கிள் லென்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
(உ.தா) 42mm, 35mm, 24mm, 18mm, 14mm,...9.8mm


டெலி போட்டோ லென்ஸ் (Tele Photo Lens):
50mm லென்ஸினால் பார்க்கப்படும் கோணத்தைவிட குறைந்த அளவு கோணத்தில் பார்க்க உபயோகிக்கப்படும் லென்ஸ்கள் 'டெலி போட்டோ லென்ஸ்' என்று அழைக்கப்படும். இவ்வகை லென்ஸ்களில் பிம்பமானது அதன் ஆதார உருவ அளவுகளிலிருந்து பெரிதாக்கப்பட்டிருக்கும்.
(உ.தா) 75mm, 85mm, 100mm, 135mm


ஜூம் லென்ஸ் (Zoom Lens):
வைடு ஆங்கிள் லென்ஸ், நார்மல் லென்ஸ் மற்றும் டெலி போட்டோ  லென்ஸ்களின் கோணங்களை ஒரே லென்ஸில் மாற்றியமைக்கக்கூடிய அமைப்பைக் கொண்டது 'ஜூம் லென்ஸ்' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
(உ.தா) 25mm - 250mm
அனமார்பிக் லென்ஸ் (Anamorphic Lenses):
அனமார்பிக் லென்ஸ்சுகள் 'ஸ்கோப் லென்ஸ்' (Scope Lens) என அறியப்படுகின்றன. பதிவு செய்யப்படும் காட்சியானது 50% அகலவாக்கில் குறுக்கப்பட்டு (Squeezes horizontally) பதிவு செய்யப்படுகிறது. அதனால் 50% அதிக பரப்பளவுக் காட்சியை அகலவாக்கில் பதிவு செய்ய முடிகிறது. பின்பு திரையரங்கில் ஒளிபரப்பும் போது குறுக்கப்பட்ட காட்சியானது பழைய நிலைக்கு நீட்டப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது.
ஒளியின் அளவு மற்றும் உள்வாங்கும் அளவைப் கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு (APARTURE):
ஒரு காட்சியைத் தெளிவாக, சரியாகப் பதிவு செய்ய படச்சுருளின் மீது விழும் ஒளியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டியதாயிருக்கிறது. ஒளியானது படச்சுருளின் மீது படிய, லென்ஸ் அமைப்பை ஊடுருவி வரவேண்டியதாகிறது. லென்ஸில் அதனுள் ஊடுருவும் ஒளியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு அமைப்பு உண்டு. அந்த அமைப்பை 'அப்பார்ச்சர்' (Aparture) என்கிறோம்.


'அப்பார்ச்சர்' என்பது, நம் கண்களில் உள்ள 'பாப்பாவை'ப் போன்றது. அதாவது ஒளி அதிகமாயிருக்கும் போது சுருங்கியும், குறைவாயிருக்கும் போது விரிந்தும், நம் கண்களுக்குள் செல்லும் ஒளியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பைப் போன்றது.

இந்த அப்பார்ச்சரில் உள்ள தகடுகள் ஒரு வட்டவடிவத் துளையை உருவாக்குகின்றன. இந்தத் தகடுகளை நகர்த்தி துளையின் அளவைப் பெரிதாக்கவோ, சிறிதாக்கவோ செய்யலாம். இதன் மூலம் லென்ஸின் உட்செல்லும் ஒளியின் அளவு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இந்தத் தகடுகளை நகர்த்த ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் ஒத்துப்போகும் ஏறுவரிசையில் எண்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.  அதாவது f 1, 1.2, 2, 2.8, 4, 5.6, 8 என்ற வரிசையில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். 'f' என்பது 'அப்பார்ச்சர்' என்பதைக் குறிக்கும்.


இவற்றில், முறையே ஒன்றிலிருந்து மற்றொரு எண் என்பது, அதன் முந்தைய எண் அனுமதிக்கும் ஒளி அளவைப் போன்று ஒரு மடங்கு அதிக ஒளியை உட்செல்ல அனுமதிக்கும். அதாவது எண் 'f2.8'-யில் செல்லும் ஒளியின் அளவைவிட 'f4'-யில் செல்லும் ஒளியின் அளவு ஒரு மடங்கு குறைவு. இந்த அளவை 'எக்ஸ்போசர்' (Exposure) என்கிறோம்.

'எக்ஸ்போசர்' என்பது படச்சுருளின் மீது விழும் ஒளியின் அளவையும் விழும் நேரத்தையும் (காலம்) பொருத்தது.

'எக்ஸ்போசர்' = ஒளியின் அளவு x காலம்
E = I x T
I = Intensity of Light ( ஒளியின் அளவு)
T = Time (காலம்)

ஒளியின் அளவு என்பது f-யின் மதிப்பைக் குறிக்கும், காலம் என்பது கேமராவில் படச்சுருள் ஒடும் வேகத்தைப் குறிக்கிறது.

'ஃபோகல் லெந்த்' -ஐ லென்ஸின் சுற்றளவால் வகுக்க லென்ஸின் 'அதிகபட்ச அப்பார்ச்சர்' (Maximum Aperture) கிடைக்கும். அதாவது 3 இன்ச் சுற்றளவு கொண்ட லென்ஸின் 'ஃபோகல் லெந்த்' 6 இன்ச் என்றால் அதன் அதிகபட்ச அப்பார்ச்சர் f/2. அதேபோல் 1 இன்ச் சுற்றளவு கொண்ட லென்ஸின் 'ஃபோகல் லெந்த்' 2 இன்ச் என்றால் அதன் அதிகபட்ச அப்பார்ச்சர் f/2 ஆகும். (6/3=2, 2/1=2).

ஒவ்வொரு லென்ஸிலும் f-stop-ஐ வரையறுத்து வைத்திருப்பார்கள். பொதுவாக அவை இப்படி இருக்கும். 1,  1.4,  2,  2.8,  4,  5.6,  8,  11,  16 மற்றும் 22.  f-stop-இன் மதிப்பு உயர உயர, அதிகரிக்கும் மதிப்பானது அதன் முந்தைய மதிப்பு உள் விடும் ஒளியின் அளவில் பாதி அளவு ஒளியைத்தான் உட்செல்ல அனுமதிக்கும். உதாரணத்திற்கு f/11 ஆனது அதன் முந்திய மதிப்பான f/8-இல் பாதி ஒளியைத்தான் உட்செல்ல அனுமதிக்கும். அதையே வேறுவிதமாகப் பார்த்தால் f/8 ஆனது f/11-ஐ விட ஒரு மடங்கு அதிக ஒளியை அனுமதிக்கும்.


ஞாபகத்தில் கொள்ளவேண்டியது, ஒவ்வொரு f-stop-க்கும் ஒளி இரட்டிப்பாகிறது என்பதைத்தான். அதாவது f/4 ஆனது f/11-ஐ விட 8மடங்கு அதிக ஒளியை உள் விடுகிறது. ஏனெனில் f/11-இன் ஒளியைப்போல் f/8-இல் இரண்டு மடங்கு, f/8-ஐ போல் f/5.6- இல் இரண்டு மடங்கு, f/5.6-ஐப் போல் f/4 இரண்டு மடங்கு வெளிச்சத்தை உட்புகவிடும். அதனால் f/11 விட f/4  8 மடங்கு அதிக வெளிச்சத்தை அனுமதிக்கும். (2 x 2 x 2 =8)

f-stop number குறையக் குறைய, ஒவ்வொரு மதிப்பிலும் ஒளி இரட்டிப்பாகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

லென்ஸ் திறன் (Lens Speed):
லென்ஸின் குறைந்த மதிப்பு f-stop என்பது அதன் 'சுற்றளவையும்' மற்றும் 'ஃபோக்கல் லெந்த்'-ஐயும் பொறுத்து ஒவ்வொரு லென்ஸுக்கும் மாறுபடும். ஒரு லென்ஸின் குறைந்த f-stop f/1.9 - உம் மற்றொரு லென்ஸில் f/3.5-ஆகவும் இருக்கும். 'லென்ஸ் திறன்' என்பது ஒரு லென்ஸின் குறைந்த மதிப்பு f-stop-ஐப் பொறுத்தது. உதாரணத்திற்கு f/3.5 விட f/1.9 மதிப்புடைய லென்ஸ் 'fast lens' என்றும் f/3.5 லென்ஸ் 'slow lens' எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் f/3.5 விட f/1.9 அதிக ஒளியை அனுமதிக்கும். அதனால் குறைந்த வெளிச்சத்தில் படம் பிடிக்க உதவுவதால் அதன் திறன் (Speed) அதிகமாக இருக்கிறது எனக் கொள்கிறோம்.

பொதுவாக 'Wide-angle lenses' அதிக திறனும் (Fast Lens), 'Telephoto Lenses' குறைந்த திறன் (Slow lenses) ஆகவும் இருக்கும். காரணம் Telephoto Lenses - இல் அதிக கண்ணாடிகள் இருப்பதினால் அதன் நீளம் அதிகமாக இருக்கிறது. அதன் 'சுற்றளவு அதிக தடவை அதன் 'ஃபோக்கல் லெந்த்'-ஆல் வகுக்கப்படுவதினால் அந்த லென்ஸின் குறைந்த மதிப்பு f-stop அதிகமாக இருக்கிறது.


T-stops: 
சில லென்ஸில் T-stops குறிக்கப்பட்டிருக்கும். இதற்கும் f-stops-க்கும் என்ன வித்தியாசம்?

f-stops என்பது கணிதவியல் (Mathematical) சமன்பாடுகளால் குறிக்கப்படுவது. T-stops என்பது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட லென்ஸையும் தனித்தனியாக அது உள்விடும் ஒளியின் அளவைக் 'Light Meter' கொண்டு சோதித்துக் குறிக்கப்படுகிறது. 'True stops' என்பதின் சுருக்கம் T-stops. f-stops- உம் T-stops- உம்  ஏறக்குறைய ஒன்றாகத்தான் இருக்கும். அப்படி இல்லாத போது நாம் T-stops-ஐயே பயன்படுத்தவேண்டும். இரண்டு மதிப்புகளும் லென்ஸின் உருளையில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.


கருத்துகள்

 1. பேசிக் மட்டும்தான் எழுதி இருக்கிங்க.. இருந்தாலும் அற்புதமா விரிவா சொல்லி இருக்கிங்க...

  பதிலளிநீக்கு
 2. ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும் தவறு இருக்கிறது. 'f2.8'-யில் செல்லும் ஒளியின் அளவைவிட 'f4'-யில் செல்லும் ஒளியின் அளவு ஒரு மடங்கு அதிகம். இது தவறான பதில். இதை திருத்தவும். நன்றி.

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. ஆம்.. 'ஒரு மடங்கு குறைவு' என்று இருந்திருக்கவேண்டும். கவனக்குறைவால் ஏற்பட்டப் பிழை. மன்னியுங்கள். திருத்தி விட்டேன். நன்றி.

   நீக்கு

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

துப்பு கெட்டவர்கள் நாங்கள்..!

(இது வழக்கமான பதிவு அல்ல. சினிமாவைப்பற்றிய, தொழில்நுட்பம் பற்றிய கட்டுரை அல்ல இது. என் டைரியில் எனக்கு நானே எழுதிக்கொள்வதைப்போன்றது. இன்று இணையத்தின் சாத்தியத்தில் பொதுவெளியில் வைக்க முடிந்ததனால், இங்கே பதிவேற்றுகிறேன். உங்கள் நேரத்தைச் செலவழித்து படிக்க வேண்டிய அவசியமற்றது. ஓய்வாக இருப்பின், ஒரு சினிமாக்காரனின் சுய புலம்பலைப் படிக்க ஆர்வம் இருப்பின் தொடருங்கள்..) கடந்த ஒரு மாதத்திற்குள் இரண்டு முறை என் கிராமத்திற்கு சென்று வரும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. இரண்டு பயணத்திற்கும் வெவ்வேறு காரணங்கள் என்றாலும் இவ்விரண்டு பயணமும் ஒரே வித அனுபவத்தையே கொடுத்தன. இதை அனுபவம் என்று சொல்லுவதை விட, ஒருவித மன அயர்ச்சி என்று சொல்வது இன்னும் பொருத்தமாக இருக்கும். இரண்டு பயணங்களிலுமே என் பால்யகால நண்பர்களில் சிலரைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. பதினேழு பதினெட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்களில் சிலரைச் சந்தித்தேன். பிளஸ் டூ படித்துவிட்டு, கல்லூரி படிப்புக்கு பெங்களூர் போனவன். அங்கே ஏழுவருடம், பின் சென்னையில் பத்துவருடம் என என் கிராமத்தையும் நண்பர்களையும் பிரிந்து ரொம்ப நாட்கள் ஆகிவிட்டது. இடையில் அவ

'பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்' - Film to Digital

‘பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்’ தமிழர்களின் முதுமொழிகளில் ஒன்று. காலத்தே உதவாத, பயன்படாத, மேம்படுத்திக் கொள்ளாத, வளர்ச்சிப் பாதையில் நடைபோடாத எதையும் தவிர்த்து, காலத்தே மேம்படுத்திக் கொண்டு, வளர்ச்சிப் பாதையில் நடைபோடும் பழையதோடு புதியவற்றையும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் இம்முதுமொழியை நினைவில் கொள்ளும் நேரமிது. பொங்கல் பண்டிகையின் முதல் நாளான ‘போகி’-இல் நாம் அதைத்தான் செய்ய முற்படுகிறோம். துரதிருஷ்டவசமாக அது ‘வெறும் பொருட்களை எரிப்பதோடு’ மட்டும் நின்றுவிடுகிறது. எண்ணத்தில், செயலில், நடத்தையில், வாழ்வில் அதைச் செய்ய வேண்டும் என்பதும் அம்முதுமொழி உணர்த்தும் செய்தி என்பதை பெரும்பாலும் நாம் சவுகரியமாக மறந்துவிடுகிறோம். சரி நான் பேச வந்தது அதைப்பற்றியல்ல. நம் தொழிலிலும் இம்முதுமொழி நடைமுறையில் இருக்கிறது என்பதும், அதன் பொருட்டு மனம் மகிழவும் துயரம் கொள்ளவும் காரணங்கள் இருப்பதை பகிர்த்துக் கொள்ளவே இக்கட்டுரை. மகிழவும் துயருறவும் எப்படி ஒன்றே காரணமாக இருக்கமுடியும்?!. வாழ்வின் விசித்திரங்களில் ஒன்று இது. புதிய உயிரின் ஜனனம், புகுந்த வீடு போகும் மகள், படிப்புக்கோ,

Red One 'EPIC' - ஒரு அறிமுகம்

"புதிய தொழில்நுட்பம் உங்கள் மீது உருண்டோடும் போது, நீங்கள் அந்த உருளையின் (ரோட் ரோலரின்) ஒரு பகுதியாக இல்லாவிட்டால் தரையின் ஒரு பகுதியாகிவிடுவீர்கள்" “Once a new technology rolls over you, if you're not part of the steamroller, you're part of the road.” - Stewart Brand --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- திரைப்படத் துறையில் நாளுக்கு நாள் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துகொண்டே வருகிறது. குறிப்பாக 'டிஜிட்டல்' திரைப்படம் என்னும் நுட்பம் வளர்ந்துவரும் வளர்ச்சியை நாம் கவனிக்கத் தவறிவிடக்கூடாது. 'டிஜிட்டல்' திரைப்படம் என்பது ஒளிப்பதிவு, ஒலிப்பதிவு, வண்ணம் ஒழுங்கமைத்தல் (color correction) மற்றும் திரையிடல் என அனைத்தையும்தான் குறிக்கிறது. ஒரு திரைப்படத் தயாரிப்பின் மொத்த வேலைகளையும் 'டிஜிட்டல்' தொழில்நுட்பத்தில் செய்துவிட முடியும் என்பது இன்றைய நிதர்சனம். 'டிஜிட்டல்' தொழில்நுட்பம் இத்தனை தூரம் வளர்ந்துவிட்ட பிறகும், நாம் ஏன் அதைச் செயல்படுத்தாமல் அதைப்பற்றி பேசிக்கொண்டு