முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

லென்ஸ்: பாகம்-2


'லென்ஸ்'-ஐப் பற்றி முன்பே ஒரு கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அது மேலோட்டமாக, ஒரு அறிமுகமாக மட்டுமே எழுதப்பட்டக் கட்டுரை. எந்தத் துறையானாலும், எதைப்பற்றி அறிந்து கொள்வதானாலும் அது பல கட்டங்களாகத்தான் நிகழும். அந்த வகையில் இந்தக் கட்டுரை 'லென்ஸ்'-ஐப் பற்றி அடுத்த கட்டப் பார்வையாக விவரிக்கப்படுகிறது.


முந்தைய கட்டுரையில் விடுபட்ட சில விஷயங்களையும் இந்தக் கட்டுரையில் காணமுடியும். 'ஃபோகல் லெந்த்' (Focal Length), 'லென்ஸ் ஸ்பீட்' (Lens Speed) மற்றும் 'டெப்த் ஆஃப் பீல்ட்' (Depth of Field) போன்ற லென்ஸோடு சம்பந்தப்பட்ட சில காரணிகளைக் கொஞ்சம் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

லென்ஸின் தேவை என்ன?

கேமராவிலிருந்து லென்ஸை எடுத்து விட்டு, ஒரு கறுப்பு அட்டையில் துளையிட்டு அதை 'லென்ஸ் மவுட்ன்டில்'(Lens Mount) சுற்றி ஒட்டிவிடுங்கள். அதாவது துளையின் வழியாக மட்டும்தான் ஒளி செல்லவேண்டும். ஏறக்குறைய ஒரு 'பின் ஹோல் கேமரா'(Pinhole Camera) மாதிரி. இப்போது படம் எடுத்துப்பாருங்கள். படம் வரும். ஆனால் தலைகீழாக இருக்கும். அதிக 'எக்ஸ்போஷர்' (Exposure) தேவைப்படும். நாம் லென்ஸைப்பற்றி முதலில் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது. லென்ஸ் பிம்பத்தைத் தலைகீழாகத் திருப்பி பதிவுசெய்யும். 'பின் ஹோல்' க்கும் லென்ஸுக்கும் முக்கிய வித்தியாசங்களில் ஒன்று, லென்ஸ் குறைந்த வெளிச்சத்தையும் ஒன்று குவித்து கேமராவுக்கு அனுப்பும். 'பின் ஹோல்' அப்படியல்ல, குறைந்த வெளிச்சத்தையே உள்ளனுப்பும்.  


ஒரு லென்ஸின் வழியாக அதிகபட்ச ஒளி உள் செல்வது என்பது அதன் சுற்றளவு (Diameter) மற்றும் 'ஃபோகல் லெந்த்' (Focal Length) ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. 


'ஃபோகல் லெந்த்' (Focal Length) என்பது லென்ஸ் 'infinity'-இல் 'ஃபோகஸ்' செய்யப்பட்டிருக்கும் போது லென்ஸின் குவிமையத்திற்கும் (Optical Center of the Lens) 'பிம்பம் பதியப்படும் தளத்திற்கும்'(Film Plane) இடைப்பட்ட தூரத்தைக் குறிப்பது. இந்த 'ஃபோக்கல் லெந்த்'-ஐக் கொண்டே லென்ஸில் வகைகள் பிரிக்கப்படுகிறது.

இந்த 'ஃபோகல் லெந்த்' -ஐ லென்ஸின் சுற்றளவால் வகுத்தால், லென்ஸின் 'அதிகபட்ச அப்பார்ச்சர்' ( Maximum Aperture) கிடைக்கும். அதாவது 3இன்ச் சுற்றளவு கொண்ட லென்ஸின் 'ஃபோகல் லெந்த்' 6 இன்ச் என்றால் அதன் அதிகபட்ச அப்பார்ச்சர் f/2. அதேபோல் 1 இன்ச் சுற்றளவு கொண்ட லென்ஸின் 'ஃபோகல் லெந்த்' 2 இன்ச் என்றால் அதன் அதிகபட்ச அப்பார்ச்சர் f/2 ஆகும். (6/3=2, 2/1=2).


ஆகவே 'சுற்றளவு' மற்றும் 'ஃபோகல் லெந்த்' ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அதன் அதிகபட்ச அப்பார்ச்சர் அளவு அமைகிறது எனில், லென்ஸின் உள் செல்லும் ஒளியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி? 


இங்கேதான் 'ஐரிஸ்'(Iris) தேவைப்படுகிறது. 'ஐரிஸ்' என்பது லென்ஸின் உட்செல்லும் ஒளியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு (Aperture Control). 'ஐரிஸ்'-ஐச் சிறிதாக்குவதன் மூலம் நாம் லென்ஸின் 'செயல்படு சுற்றளவை' (Effective Diameter) குறைக்கிறோம். அதாவது 'ஐரிஸ்' திறந்திருக்கும் அளவே இப்போது லென்ஸின் சுற்றளவாகிறது. அதன் உட்செல்லும் ஒளியின் அளவும் குறைகிறது. இப்போது 'f- stop' என்பது 'ஃபோகல் லெந்த்'-ஐ புதிதாக 'ஐரிஸ்'-ஆல் உருவாக்கப்பட்ட 'சுற்றளவால்' வகுக்கக் கிடைக்கும். 2 இன்ச் 'ஃபோக்கல் லெந்த்' -உடைய லென்ஸின் 'ஐரிஸ்' -ஆல் உருவாக்கப்பட்ட அளவு 1/8 இன்ச் எனில் அதன் f-stop என்பது f/16 ஆக இருக்கும். (2/ 1/8=16)


'f-stop' என்பது 'ஐரிஸ்' உள்ளனுப்பும் ஒளியின் அளவை மட்டும் பொறுத்தது அல்ல, அது 'ஃபோக்கல் லெந்த்' மற்றும் 'ஐரிஸ்'-க்கும் இடைப்பட்ட உறவைப்பொறுத்தது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.


கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமானது ஒன்று உண்டு. அதாவது சிறிய 'ஐரிஸ்' அளவானது 'ஃபோக்கல் லெந்தில்' அதிக தடவை வகுக்க முடியும் என்பதினால் அதன் f-stop மதிப்பானது அதிகமாக இருக்கிறது. அதாவது 'ஐரிஸ்'- இன் திறப்பு சிறிதாக இருந்தால் f-stop Number அதிகமாக இருக்கும். ஆகவே சிறிய f-stop Number(f/2) அதிக ஒளியையும் பெரிய f-stop Number(f/16) குறைந்த ஒளியையும் உட்செல்ல அனுமதிக்கும்.


ஒவ்வொரு லென்ஸிலும் f-stop-ஐ வரையறுத்து வைத்திருப்பார்கள். பொதுவாக அவை இப்படி இருக்கும். 1,  1.4,  2,  2.8,  4,  5.6,  8,  11,  16 மற்றும் 22.  f-stop-இன் மதிப்பு உயர உயர, அதிகரிக்கும் மதிப்பானது அதன் முந்தைய மதிப்பு உள் விடும் ஒளியின் அளவில் பாதி அளவு ஒளியைத்தான் உட்செல்ல அனுமதிக்கும். உதாரணத்திற்கு f/11 ஆனது அதன் முந்திய மதிப்பான f/8-இல் பாதி ஒளியைத்தான் உட்செல்ல அனுமதிக்கும். அதையே வேறுவிதமாகப் பார்த்தால் f/8 ஆனது f/11-ஐ விட ஒரு மடங்கு அதிக ஒளியை அனுமதிக்கும்.


வித்தியாசம் ஒரு f-stop க்கும் அதிகமாகியிருந்தால், ஞாபகத்தில் கொள்ளவேண்டியது, ஒவ்வொரு f-stop-க்கும் ஒளி இரட்டிப்பாகிறது. அதாவது f/4 ஆனது f/11-ஐ விட 8 மடங்கு அதிக ஒளியை உள் விடுகிறது. ஏனெனில் f/11-இன் ஒளியைப்போல் f/8-இல் இரண்டு மடங்கு, f/8-ஐ போல் f/5.6- இல் இரண்டு மடங்கு, f/5.6-ஐப் போல் f/4 இரண்டு மடங்கு வெளிச்சத்தை உள்விடும். அதனால் f/11 விட f/4  8 மடங்கு அதிக வெளிச்சத்தை அனுமதிக்கும். (2 x 2 x 2 =8)
f-stop number குறையக் குறைய, ஒவ்வொரு மதிப்பிலும் ஒளி இரட்டிப்பாகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
லென்ஸ் திறன் (Lens Speed):

லென்ஸின் குறைந்த மதிப்பு f-stop என்பது அதன் 'சுற்றளவையும்' மற்றும் 'ஃபோக்கல் லெந்த்'-ஐயும் பொறுத்து ஒவ்வொரு லென்ஸுக்கும் மாறுபடும். ஒரு லென்ஸின் குறைந்த f-stop f/1.9 - உம் மற்றொரு லென்ஸில் f/3.5-ஆகவும் இருக்கும். 'லென்ஸ் திறன்' என்பது ஒரு லென்ஸின் குறைந்த மதிப்பு f-stop-ஐப் பொறுத்தது. உதாரணத்திற்கு f/3.5 விட f/1.9 மதிப்புடைய லென்ஸ் 'fast lens' என்றும் f/3.5 லென்ஸ் 'slow lens' எனவும் அழைக்கப்படும். ஏனெனில் f/3.5 விட f/1.9 அதிக ஒளியை அனுமதிக்கும், அதனால் குறைந்த வெளிச்சத்தில் படம் பிடிக்க உதவுவதால் அதன் திறன் (Speed) அதிகமாக இருக்கிறது எனக் கொள்கிறோம்.


பொதுவாக 'wide-angle lenses' அதிக திறனும் (Fast Lens), 'Telephoto Lenses' குறைந்த திறன் (Slow lenses) ஆகவும் இருக்கும். காரணம் Telephoto Lenses - இல் அதிக கண்ணாடிகள் இருப்பதினால் அதன் நீளம் அதிகமாக இருக்கிறது. அதன் 'சுற்றளவு அதிக தடவை அதன் 'ஃபோக்கல் லெந்த்'-ஆல் வகுக்கப்படுவதினால் அந்த லென்ஸின் குறைந்த மதிப்பு f-stop அதிகமாக இருக்கிறது.
T-stops: 

சில லென்ஸில் T-stops குறிக்கப்பட்டிருக்கும். இதற்கும் f-stops-க்கும் என்ன வித்தியாசம்? f-stops என்பது கணிதவியல்(Mathematical) சமன்பாடுகளால் குறிக்கப்படுவது. T-stops என்பது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட லென்ஸையும் தனித்தனியாக அது உள்விடும் ஒளியின் அளவை 'Light Meter' கொண்டு சோதிக்கப்பட்டு குறிக்கப்படுகிறது. 'True stops' என்பதின் சுருக்கமே T-stops. f-stops- உம் T-stops- உம்  ஏறக்குறைய ஒன்றாகத்தான் இருக்கும். அப்படி இல்லாத போது நாம் T-stops-ஐயே பயன்படுத்தவேண்டும். இரண்டு மதிப்புகளும் லென்ஸின் உருளையில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். 


'ஃபோக்கஸ்', 'Depth of Field and Circle of Confusion', 'Focal Length and Perspective' மற்றும் லென்ஸின் மற்ற துணை உபகரணங்களைப்பற்றி அடுத்த கட்டுரையில் விவரிக்கிறேன்.    

குறிப்பு: நண்பர்களே தயவுசெய்து இந்தக் கட்டுரைக்கு உங்களின் கருத்துகளைச் சொல்லவும், ஏனெனில் இந்தக் கட்டுரை கொஞ்சம் ஆழமான தொழில்நுட்பத்தைப்பற்றி விவரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இது புரிந்துகொள்ளும்படி இருக்கிறதா என்று அறிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன்.
கருத்துகள்

 1. வணக்கம்,எனக்கு காமிராவை பற்றிய அடிப்படை விஷயங்கள்
  தெரியாது, உங்கள் பதிவை படிக்கும் முன்பு வரை.
  இந்த பதிவை இரு தடவை படித்த பின்பு எனக்கே
  புரிகிறது. காமிரா ஆர்வம் கொண்டவர்களுக்கு நிச்சயம்
  புரியும்!!! தொடருங்கள், வாழ்த்துக்கள்.

  பதிலளிநீக்கு
 2. அருமையா எழுதியிருக்கீங்க சார். தயவுசெய்து தொடருங்கள்.

  பதிலளிநீக்கு
 3. எளிமையாகவே இருக்கின்றது. நன்கு புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. நீங்கள் கண்டிப்பாக தொடரவும். வாழ்த்துக்கள். Still photopraphy-ல் உள்ளது போல் motion photography-யிலும் Exposure compensation உள்ளதா என கூறவும்.

  பதிலளிநீக்கு
 4. நல்ல பதிவு.. தெரிந்துகொள்வதற்கு இலகுவாக உள்ளது உங்கள் இடுகைகள்....

  பதிலளிநீக்கு
 5. அசத்தலான அலசல்.... எனக்கு அதிக புது விஷயங்கள் தெரிய வந்தது.

  இதில் மிகவும் குறிப்பிடவேண்டியது உங்கள் சுவாரஸ்யமான எழுத்து நடையை. இது போன்ற தொழில் நுட்ப பதிவில் அந்த நடைதான் மிக முக்கியம். அதுதான் துறை சாராதவர்களுக்கும் ஓரு ஈர்ப்பை உண்டு பண்ணி தொடர்ந்து படிக்க தூண்டும். உங்களுக்கு அது சகஜமாக வருகிறது.

  தொடருங்கள்.

  பதிலளிநீக்கு
 6. arumaiya irrukirathu ungal eluthu nadai innum sirapaga irrukirathu valthukkal
  A.M.Amsa

  பதிலளிநீக்கு
 7. வணக்கம் சார். மிக அருமையான பதிவு. T stops பற்றி இன்னும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன். தயவு செய்து தங்களது பதிவினை தொடருங்கள். வாழ்த்துக்கள்.

  பதிலளிநீக்கு
 8. லென்ஸை பற்றி நல்லா தெரிந்து கொண்டோம்.. நல்ல விளக்கமாக சொல்லிருக்கீங்க சார். நல்ல பதிவு.. தொடருங்கள். உங்கள் நண்பன் ஸ்டார்ஜன்.

  பதிலளிநீக்கு
 9. முதல் முறையாக உங்கள் பதிவுகளை படிக்கிறேன். வாவ்.. அருமை.. எல்லாப்பதிவுகளும் மிக உயர்ந்த ரசனையில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. தொடரட்டும் உங்கள் சேவை..

  பதிலளிநீக்கு
 10. congrats sir.. am interest in cinematography ..after read your blog am get more interest to learn about it .. .hats of to you ...

  பதிலளிநீக்கு
 11. Super., மிக அருமையைக் இருந்தது, தமிழில் சொல்லிருந்தாலும் ஆங்கில தொழில்நுட்ப்ப வார்த்தைகளை பயன்படித்தியது மிக அழகா இருந்தது. தொடர்ந்து எழுதவும் வாழ்த்துக்கள்.

  பதிலளிநீக்கு

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

துப்பு கெட்டவர்கள் நாங்கள்..!

(இது வழக்கமான பதிவு அல்ல. சினிமாவைப்பற்றிய, தொழில்நுட்பம் பற்றிய கட்டுரை அல்ல இது. என் டைரியில் எனக்கு நானே எழுதிக்கொள்வதைப்போன்றது. இன்று இணையத்தின் சாத்தியத்தில் பொதுவெளியில் வைக்க முடிந்ததனால், இங்கே பதிவேற்றுகிறேன். உங்கள் நேரத்தைச் செலவழித்து படிக்க வேண்டிய அவசியமற்றது. ஓய்வாக இருப்பின், ஒரு சினிமாக்காரனின் சுய புலம்பலைப் படிக்க ஆர்வம் இருப்பின் தொடருங்கள்..) கடந்த ஒரு மாதத்திற்குள் இரண்டு முறை என் கிராமத்திற்கு சென்று வரும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. இரண்டு பயணத்திற்கும் வெவ்வேறு காரணங்கள் என்றாலும் இவ்விரண்டு பயணமும் ஒரே வித அனுபவத்தையே கொடுத்தன. இதை அனுபவம் என்று சொல்லுவதை விட, ஒருவித மன அயர்ச்சி என்று சொல்வது இன்னும் பொருத்தமாக இருக்கும். இரண்டு பயணங்களிலுமே என் பால்யகால நண்பர்களில் சிலரைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. பதினேழு பதினெட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்களில் சிலரைச் சந்தித்தேன். பிளஸ் டூ படித்துவிட்டு, கல்லூரி படிப்புக்கு பெங்களூர் போனவன். அங்கே ஏழுவருடம், பின் சென்னையில் பத்துவருடம் என என் கிராமத்தையும் நண்பர்களையும் பிரிந்து ரொம்ப நாட்கள் ஆகிவிட்டது. இடையில் அவ

'பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்' - Film to Digital

‘பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்’ தமிழர்களின் முதுமொழிகளில் ஒன்று. காலத்தே உதவாத, பயன்படாத, மேம்படுத்திக் கொள்ளாத, வளர்ச்சிப் பாதையில் நடைபோடாத எதையும் தவிர்த்து, காலத்தே மேம்படுத்திக் கொண்டு, வளர்ச்சிப் பாதையில் நடைபோடும் பழையதோடு புதியவற்றையும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் இம்முதுமொழியை நினைவில் கொள்ளும் நேரமிது. பொங்கல் பண்டிகையின் முதல் நாளான ‘போகி’-இல் நாம் அதைத்தான் செய்ய முற்படுகிறோம். துரதிருஷ்டவசமாக அது ‘வெறும் பொருட்களை எரிப்பதோடு’ மட்டும் நின்றுவிடுகிறது. எண்ணத்தில், செயலில், நடத்தையில், வாழ்வில் அதைச் செய்ய வேண்டும் என்பதும் அம்முதுமொழி உணர்த்தும் செய்தி என்பதை பெரும்பாலும் நாம் சவுகரியமாக மறந்துவிடுகிறோம். சரி நான் பேச வந்தது அதைப்பற்றியல்ல. நம் தொழிலிலும் இம்முதுமொழி நடைமுறையில் இருக்கிறது என்பதும், அதன் பொருட்டு மனம் மகிழவும் துயரம் கொள்ளவும் காரணங்கள் இருப்பதை பகிர்த்துக் கொள்ளவே இக்கட்டுரை. மகிழவும் துயருறவும் எப்படி ஒன்றே காரணமாக இருக்கமுடியும்?!. வாழ்வின் விசித்திரங்களில் ஒன்று இது. புதிய உயிரின் ஜனனம், புகுந்த வீடு போகும் மகள், படிப்புக்கோ,

Red One 'EPIC' - ஒரு அறிமுகம்

"புதிய தொழில்நுட்பம் உங்கள் மீது உருண்டோடும் போது, நீங்கள் அந்த உருளையின் (ரோட் ரோலரின்) ஒரு பகுதியாக இல்லாவிட்டால் தரையின் ஒரு பகுதியாகிவிடுவீர்கள்" “Once a new technology rolls over you, if you're not part of the steamroller, you're part of the road.” - Stewart Brand --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- திரைப்படத் துறையில் நாளுக்கு நாள் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துகொண்டே வருகிறது. குறிப்பாக 'டிஜிட்டல்' திரைப்படம் என்னும் நுட்பம் வளர்ந்துவரும் வளர்ச்சியை நாம் கவனிக்கத் தவறிவிடக்கூடாது. 'டிஜிட்டல்' திரைப்படம் என்பது ஒளிப்பதிவு, ஒலிப்பதிவு, வண்ணம் ஒழுங்கமைத்தல் (color correction) மற்றும் திரையிடல் என அனைத்தையும்தான் குறிக்கிறது. ஒரு திரைப்படத் தயாரிப்பின் மொத்த வேலைகளையும் 'டிஜிட்டல்' தொழில்நுட்பத்தில் செய்துவிட முடியும் என்பது இன்றைய நிதர்சனம். 'டிஜிட்டல்' தொழில்நுட்பம் இத்தனை தூரம் வளர்ந்துவிட்ட பிறகும், நாம் ஏன் அதைச் செயல்படுத்தாமல் அதைப்பற்றி பேசிக்கொண்டு